Lewis University


  1. [ASSTPROF] Mathematics, Assistant Professor, Mathematics
  2. [ASSTPROF1] Computer and Mathematical Sciences, Assistant Professor, Computer and Mathematical Sciences
  3. [ASSTPROF2] Computer and Mathematical Sciences, Position Title Assistant Professor, Computer Science (Albuquerque)
  4. [ASSTPROF3] Data Science, Computer Science, Mathematics, Statistics, Assistant Professor, Data Science

(4 positions listed)